VA efterlyser mer dialog i Horizon 2020

Lyft fram vikten av tvåvägskommunikation! Det skriver VA i sitt remissvar till EU-kommissionens förslag till nytt ramprogram för forskning och innovation för 2014–2020, Horizon 2020.

I EUs nuvarande ramprogram för forskning (FP7) har frågor som att engagera allmänheten i forskning och forskningsfrågor, etik, genus, forskningskommunikation och stimulans av ungas intresse för vetenskap ett eget program: Science in Society. I det kommande ramprogrammet är tanken i stället att ansvarsfull forskning och innovation (Responsible Research and Innovation, RRI) ska vara en övergripande princip.

Vad RRI egentligen är framgår inte tydligt i förslaget, men diskussionerna inom kommissionen har handlat om att forskningen ska vara väl förankrad bland medborgarna och möta samhällets behov, samt att den ska kännetecknas av transparens, öppenhet och god etik.

VA menar att detta ”horisontella” angreppssätt i grunden är en god idé eftersom alla aktiviteter som får stöd inom ramprogrammet måste förhålla sig till de övergripande principerna. Samtidigt finns en stor risk att viktiga frågor helt försvinner när de saknar egna rubriker med öronmärkta pengar.

Förslaget till nytt ramprogram, Horizon 2020, lanserades i slutet av 2011. EUs medlemsländer kommer i vår att förhandla med kommissionen om förslaget. Den 1 januari 2014 sker de första utlysningarna inom Horizon 2020.

Sammanfattningsvis anser VA:

  • Vikten av tvåvägskommunikation/dialog behöver lyftas fram och tydliggöras i ramprogrammet. Nuvarande formuleringar handlar i hög grad om envägskommunikation – de övergripande ambitionerna till trots.
  • Det ska finnas möjlighet att söka finansiering för aktiviteter som syftar till exempelvis att utveckla former för dialog om forskning och samhälle, att arrangera möten mellan forskare och allmänhet eller att stimulera ungas intresse för kunskap och utbildning.
  • De generella principerna om ansvarsfull forskning och innovation, vikten av att involvera medborgare, etc. måste avspeglas i de indikatorer och kriterier som används i utlysningar, bedömningar och utvärderingar.

Läs hela VAs remissvar:
http://v-a.se/2012/01/remissvar-horizon-2020/

Mer om Horizon 2020, och alla dokument, finns på EU-kommissionens hemsida:
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Artikel om RRI:
http://v-a.se/2012/01/rri-the-future-of-science-and-society-in-europe/

Blogginlägg om programmet och vårt remissvar:

http://v-a.se/2012/01/va-svarar-pa-forslaget-pa-nytt-ramprogram-horizon-2020/


Lägg till en kommentar

1 kommentar

  1. VA svarar på förslaget på nytt ramprogram – Horizon 2020 | Vetenskap & Allmänhet |

    […] kan den intresserade läsa hela vårt remissvar och här finns lite mer skrivet om remissvaret. Här finns också ett VA-inlägg om RRI och Horizon 2020 på […]

    Svara