Forskning och utbildning i statsbudgetpropositionen

Idag presenterades äntligen statsbudgetpropositionen. Tänkte passa på att skriva lite om vad som finns att finna i den.

På regeringens hemsida finns ett pressmeddelande från utbildningsdepartementet som räknar upp olika satsningar inom utbildningsområdet. Det finns också en lista för utgiftsområdet att titta på. Flera av satsningarna har presenterats under de senaste veckorna (t.ex. Mattelyftet, vidareutbildning av obehöriga lärare) och flera härstammar från forsknings- och innovationspropositionen.

Det finns en hel del intressant i propositionen. Det sker t.ex. en utvidgning av vårdutbildningar och civilingenjörsutbildningarna. Båda sker dock genom omfördelning av befintliga medel.Det sker också en kvalitetssatsning på 400 miljoner kronor 2013 för utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap, detta genom att dra in 440 miljoner från lärosätena som gått till ersättning utifrån registrerade studenter som inte deltar i undervisningen.

Regeringen har också lagt in medel för att stimulera sammanslagningar av lärosäten, något som ska bli intressant att följa. För 2012 avsätts 20 miljoner kronor, därefter beräknas 75 miljoner kronor per år för kommande år.

Regeringen skjuter också till särskilda medel till lärosäten och deras holdingbolag för att bygga upp idébanker med forskningsresultat (”19 miljoner kronor 2012, därefter beräknas 12 miljoner kronor per år”). De två universitet som i dag saknar holdingbolag, Örebro universitet och Mittuniversitetet, föreslås få bilda var sitt holdingbolag.

Resurserna till forskning föreslås öka med 1,1 miljarder kronor 2012, något som följer vad som tidigare bestämts i forsknings- och innovationspropositionen, detta enligt:

  • Lärosätenas anslag för forskning och utbildning på forskarnivå: +300 miljoner kronor.
  • Satsningar på strategiska forskningsområden: +500 miljoner kronor.
  • Ökade medel till Vetenskapsrådet med flera: +200 miljoner.
  • Övrigt: +100 miljoner kronor (50 miljoner kronor för stöd till infrastruktur, 50 miljoner kronor för satsningar på forskningsbaserade innovationer).

Det görs också en satsning för lärare att delta i utbildning på forskarnivå och få möjlighet att ta en licentiatexamen. Satsningen är på 251 miljoner kronor åren 2011-2014.

I tidningen Lundagård läser jag att statssekreterare Peter Honeth sagt att ”Det är omfördelningar och omprioriteringar som ligger i fokus” för budgeten. Det tycks också bli 20 000 mindre studenter eller ännu färre 2012-2013, något som oroar bl.a. prorektor för Lunds universitet. Inom studentvärlden har Saco Studentråd varit positiva till att Högskolverket får ett uppdrag att se över arbetsmarknadsanknytningen i högre utbildning,  men oroade över att kvalitetssatsningarna riskerar att bli ett nollsummespel eftersom de består av omfördelningar.


Lägg till en kommentar