Engagera de oengagerade!

Fokusera på möjligheterna, och tänk utanför lådan! Det var två uppmaningar från deltagarna vid VAs samtalsseminarium under den internationella folkbildningskonferensen ”A World Worth Living In” den 16 juni.

Världskonferensen arrangeras av The International Council on Adult Education (ICAE), och hölls i år med de svenska folkbildningsorganisationerna som värdar. Sammanlagt var cirka 700 personer samlade i Malmö.

Under konferensen ordnade VA ett fullsatt dialogseminarium, Engage the Disengaged!. Rubriken refererade till en av huvudslutsatserna av VAs studie Vetenskap & Värderingar, som inledningsvis presenterades av Karin Hermansson, VAs kanslichef.

Det finns stora skillnader mellan olika samhällsgrupper i attityder till och delaktighet i ”Kunskapssamhället”, visar både VAs studie och liknande studier från andra länder. Hur folkbildningsorganisationerna kan hjälpa till att få med fler i samtalet om vår gemensamma framtid var frågan för seminariet.

”Inclusion by design”

Lars Klüver, chef för det danska Teknologirådet, berättade om arbetet med World Wide Views on Global Warming – ett globalt projekt för att samla in medborgares syn på klimatfrågan och föra den vidare till klimattoppmötet COP15 i Köpenhamn. Sammanlagt hölls 44 heldagsmöten med 100 deltagare vardera i 38 länder den 26 september 2009.

Genom att lägga upp mötena på ett genomtänkt och enkelt sätt kunde länder med vitt skilda förutsättningar inkluderas i projektet.

Varje mötesdeltagare fick samma bakgrundsinformation. Skriftligt informationsmaterial distribuerades och i länder med stor andel analfabeter anordnades i stället undervisning eller ”story-telling” om innehållet.

Också kulturskillnader hanterades. I vissa afrikanska länder är t.ex. omröstningar inte ett acceptabelt tillvägagångssätt. Där diskuterade man i stället i grupper och lämnade sedan in gruppens röster i ett format som kunde matas in i den globala databas som användes för att sammanställa resultaten.

– Vi kallar det ”inclusion by design”. Det centrala är att få till stånd samtal och överläggningar mellan människor, så att alla både kan få och dela med sig av kunskap, avslutade Lars Klüver.

Fokusera på möjligheter i stället för hinder!

Peter Nilsson, projektutvecklare Föreningen Idrott för Handikappade, arbetar med att entusiasmera funktionshindrade genom att utmana dem.

– Sport och fysisk aktivitet är jättebra för att engagera människor. När de blir mer engagerade får de lättare att ta sig in på arbetsmarknaden också.

FIFH samarbetar med Folkuniversitetet för att försöka matcha aktiviteter och utbildningar med behov i samhället och i den privata sektorn. Samtidigt får Folkuniversitetet kunskap om hur de kan arbeta med människor med funktionshinder, anpassa sig till deras behov och motverka fördomar.

– Vi måste fokusera på möjligheterna, inte hindren. Därför är sport så bra, för den hjälper till att bryta barriärer.

Alla är engagerade i något!

Tomas Hjort, projektledare ABF, framhöll att alla är intresserade av någonting.

– Men vi kanske tycker att det är ”fel saker”. Jag var punkare när jag var ung, och var jätteengagerad i det!

Tomas jobbar med facklig utbildning, och med att nå dem som är fackligt anslutna men inte egentligt engagerade.

– Utbildning är viktigt, liksom att prata med folk på deras eget språk så att de förstår och ser vad den kan ge dem.

Tomas håller också kurser i rättvisemärkt och utbildar  “ambassadörer för FairTrade”.

– Det gäller att visa på goda exempel, visa att det gör skillnad. Då är det lätt att involvera och engagera folk!

Det är vi som är problemet!

Seminariedeltagarna diskuterade sedan både i mindre grupper och gemensamt hur folkbildningen kan medverka till att inkludera och engagera fler.

– Här sitter vi och diskuterar ”the disengaged”, dem där ute, i stället för att vara där! Klass kommer alltid att vara ett problem, men det är vi som är problemet för vi gör inte plats för de ”lägre klasserna”. Vi måste tänka om och starta ute i samhället, uppmanade en av deltagarna.

Flera funderade kring hur det offentliga rummet kan omdesignas för att det ska fungera bättre som mötesplats för alla, medan andra diskuterade hur unga män i åldrarna 16–25 som slutat skolan tidigt kan nås.

En deltagare talade om vikten av att unga och gamla möts. Unga kan till exempel lära äldre om ny teknik: hur man använder mobiltelefoner och datorer till exempel.

Politik är viktigt!

Karin Bäckstrand, forskare i statsvetenskap vid Lunds universitet, reflekterade avslutningsvis kring det som sagts. Hon menade att seminariet i mångt och mycket bekräftat det forskningen visar, nämligen att politiskt engagemang har samband med samhällsklass och utbildning.

Hon kände en oro för den ökande skepticismen mot två viktiga samhällsinstitutioner: universiteten och politiken. Andelen som röstar sjunker på många håll, och partierna förlorar medlemmar.

– World Wide Views är ett intressant experiment på global ”deliberativ demokrati”. Demokrati är inte bara att rösta!

Karin Bäckstrand menade att det sjunkande förtroendet för forskare och den ökande skepsisen mot i synnerhet klimatvetenskapen behöver tas på allvar.

Cissi Askwall, VAs generalsekreterare och samtalets moderator, frågade avslutningsvis vad de inbjudna talarna tar med sig hem från seminariet.

– De sociala problemen kan inte lösas av enbart forskare eller politiker – de kan bara lösas om alla engagerar sig, menade Lars Klüver!

– Tänk utanför lådan, sade Tomas Hjort, och ritade ett hjärta på vita tavlan.

– Det brukar alltid vara någon som säger att ”det där är ju ingen låda”. Men det är det – en hjärtformad låda!

– Involvera alla i beslutsfattandet! Alla människor är olika, men olikheterna kan vara bra. Varje individ är viktig, summerade Peter Nilsson.

– Vi forskare måste ut från universiteten och prata med folk. Det vore bra om man kunde finna sätt att belöna de forskare som gör det, sade Karin Bäckstrand.

Seminariet genomfördes med stöd av Riksbankens Jubileumsfond.

/Karin Hermansson


Lägg till en kommentar