Ett forskningspolitiskt program

För en tid sedan deltog jag på släppet av SULFs (Sveriges universitetslärarförbund) forskningspolitiska program, Forskningens villkor. Det var första gången som de har antagit ett forskningspolitiskt program. Mitt intryck är att programmet är gediget och välskrivet.

Programmet diskuterar forskning ur många olika synvinklar. Det inkluderar en bred diskussion om vad forskning är, reflektioner över förhållandet mellan fri forskning och demokrati och skrivelser om vad forskningen kan betyda för samhället. Dessutom lyfts konkreta åtgärder för att stärka forskningen och förbättra forskarkarriären. I programmet finns också vikten av en dialog med det omgivande samhället med som en central aspekt. Det är glädjande att se.

Det står bland annat följande:

”Kommunikation av forskningsresultat utgör en viktig del av universiteten och högskolornas uppgift att samverka med det omgivande samhället. Viktigt i detta sammanhang är att kommunikationen inte skall vara enkelriktad utan att spridningen av resultat sker parallellt med att forskarna blir medvetna om forskningsbehov i samhället. Adjungeringar är ett sätt att främja utbytet mellan högskolan och samhället i övrigt, inte bara med näringslivet utan också med offentlig sektor.

I kommunikationen med allmänheten är det viktigt att forskaren kommunicerar på ett öppet och förtroendeskapande sätt för att sprida forskningsresultat till allmänheten och väcka dess intresse för forskning, men också för att själv få insikt om forskningsbehov i samhället. Allmänhetens förtroende för forskare och forskningens långsiktiga betydelse är avgörande för ett fortsatt stöd för verksamheten vid våra lärosäten.”

Läs mer om programmet på SULF-bloggen. Här finns själva programmet att beställa eller ladda ner.

SULF har också debatterat om forskning i Göteborgsposten.


Lägg till en kommentar