Fusk och flum förstör forskarförtroendet

Förtroendet för forskare har minskat de senaste åren. Det kan bero på misstankar om att forskningen styrs och på rapportering om forskningsfusk, visar en ny studie från VA.

Andelen med stort eller mycket stort förtroende för forskare vid universitet och högskolor sjönk från 75 procent 2009 till 63 procent 2010 i den årliga VA-barometern. För att söka orsakerna till det minskade förtroendet har fördjupade intervjuer gjorts med 1 000 svenskar.

De flesta med litet förtroende menar att forskningen antingen är styrd – av företag, politiker eller forskares egna intressen – eller komprometterad av fusk och oegentligheter. Många anger även att forskningen är för ”flummig”, att den ger för lite resultat eller helt enkelt är onödig.

– Samverkan mellan näringsliv och akademi lyfts ofta fram som viktig för Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Samtidigt finns en risk att allmänheten tappar förtroende för forskning som uppfattas som styrd av företag, säger Karin Hermansson, utvecklingschef VA, som ansvarat för studien.

Av dem med stort förtroende anger hälften som skäl för det att forskare är kunniga och engagerade. Att forskningen ger resultat nämns också ofta, liksom att vetenskaplig metodik och hård kontroll borgar för förtroende.

Media spelar en viktig roll för synen på forskare. 33 procent uppger att de sett eller hört nyheter som gjort dem mer positiva till forskare eller forskning. Framför allt nämns nya rön från medicinsk forskning.

Bara 12 procent uppger att de påverkats i negativ riktning av nyheter. De flesta exempel de minns rör forskningsfusk eller ”styrd” forskning.

– Resultaten visar att öppenhet om forskningens villkor, regelverk och arbetssätt är helt nödvändig. Lärosätena behöver också tydligare ta avstånd vid misstankar om fusk och oegentligheter, säger Karin Hermansson.

Studien genomfördes av VA med stöd från Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet. Intervjuerna gjordes via webbenkäter av Novus Opinion. Urvalet svarande representerar den svenska befolkningen med avseende på kön, ålder och region.

Ta del av rapporten Slitsamt förvärvat och snabbt fördärvat? – en studie av förtroendet för forskare


Lägg till en kommentar

0 kommentarer