Kunskapssynen i Näringslivet

Skapad:

2008-11-05

Senast uppdaterad:

2022-12-19

För att undersöka attityderna till kunskap, vetenskap och forskare gör VA studier av hur allmänheten och olika grupper i samhället ser på dessa områden liksom av forskares inställning till dialog. Näringslivet är en viktig part i dialogen, och centralt i utvecklingen av kunskapssamhället.

Den studie som här presenteras syftar till att öka förståelsen av ”den andra sidan” hos både akademi och näringsliv. Förhoppningsvis kan den utgöra ett underlag för att ändra beteendemönster på bägge sidor, vilket i sin tur stimulerar kunskaps- och idéutbytet mellan universitet/högskola och näringsliv. Tillsammans bidrar detta till att kunskapen kommer samhället till bättre och effektivare nytta. Studiens mål är att bygga upp kunskap om relationerna mellan forskarsamhället och näringslivet och identifiera barriärer för samverkan, kunskapsutbyte och gemensam kunskapsutveckling mellan akademi och näringsliv.

Rapporten redovisar studiens fem delar:

  1. Litteratur- och statistiköversikt
  2. Telefonintervjuundersökning med företagsledare vid drygt 600 svenska företag
  3. Opinionsundersökning av allmänhetens attityder till företagsforskning
  4. Reflektioner kring telefonintervjuernas resultat av fem framstående företrädare för näringsliv och akademi
  5. Analys av innehållet i ett urval branschtidskrifter

I denna skrift presenteras resultat och slutsatser. En kortfattad överblick över de huvudsakliga resultaten ges i den sammanfattande rapporten Kunskap i omsättning (2008:5).

VA-rapport 2008:4


Författare: Karin Hermansson, Anders Sahlman och Cissi BIllgren Askwall vid Vetenskap & Allmänhet.

Publicerad: November 2008

Antal sidor: 108

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Cissi Billgren Askwall

[email protected]