Företag underutnyttjar forskning

Forskningsbaserad kunskap är viktig för företagens framtid. Det anser tre av fyra företagsledare. Ändå samarbetar de flesta inte med högskolan, visar en ny VA-studie.

Image

VA har undersökt hur drygt 600 företagsledare ser på kunskap och hur företagen samspelar med akademiska forskare.

Trots en mycket positiv grundinställning utnyttjar företagsledarna inte forskningsbaserad kunskap fullt ut. Sju av tio tror att samverkan med högskola eller institut kan öka företagets konkurrenskraft men bara fyra av tio samarbetar verkligen med forskare i syfte att utveckla verksamheten.

Branschskillnaderna är stora. Av de sex branscher som undersökts samarbetar konsulter allra mest med akademin medan runt hälften av trä- & pappers-, livs- & läkemedels- och teknikföretagen samverkar. Minst samarbetar företag inom turism och handel med forskare.

Hälften av företagsledarna inom turism och handel tycker att personer med forskarexamen är alltför specialiserade för att passa in på deras företag. Tre av tio turismföretagare menar också att det inte finns någon forskning inom deras område.

– I den växande tjänstesektorn finns nya behov och beteendemönster. Det innebär möjligheter för forskningen att etablera nya kontakter och projekt, säger Camilla Modéer, generalsekreterare VA.

Företagsledarens egen utbildningsnivå har stor betydelse för hur företagen använder sig av ny kunskap. Storleken spelar också roll. Större företag utnyttjar oftare forskningsrön och samverkar i större utsträckning med akademiska forskare.

Branschorganisationer är en viktig informationskälla för företagen. En analys av ett urval branschtidningar visar att en tredjedel av innehållet är FoU-relaterat. Nya produkter och prototyper skildras oftast medan mindre än en fjärdedel av FoU-innehållet har akademiskt ursprung. Artiklar om samarbetsprojekt mellan företag och akademi är mycket sällsynta.

Kommunikationsproblem, okunskap om ”den andra parten”, kulturskillnader, avsaknad av traditioner och brist på egna initiativ är viktiga förklaringar till att utbytet mellan akademi och näringsliv är otillräckligt.

– Fler mötesplatser och ökad personrörlighet behövs för att underlätta förståelse, kunskapsförmedling och samverkan, säger Karin Hermansson, utvecklingschef VA och ansvarig för studien.

Cissi Askwall

Ta del av studien Kunskapssynen i näringslivet (pdf)

Studiens resultat sammanfattas i skriften Kunskap i omsättning (pdf)


Lägg till en kommentar