Företag underutnyttjar forskning

Pressmeddelande 081105

Forskningsbaserad kunskap är viktig för företagens framtid. Det anser tre av fyraföretagsledare. Ändå tar många inte del av forskningsrön och majoriteten samarbetar intemed högskolan. Det visar en ny studie från Vetenskap & Allmänhet, VA.

VA har undersökt hur drygt 600 företagsledare ser på kunskap och hur företagen samspelar medakademiska forskare.

Trots en mycket positiv grundinställning utnyttjar företagsledarna inte forskningsbaserad kunskap fullt ut.Sju av tio tror att samverkan med högskola eller institut kan öka företagets konkurrenskraft men bara fyraav tio samarbetar verkligen med forskare i syfte att utveckla verksamheten.

Branschskillnaderna är stora. Av de sex branscher som undersökts samarbetar konsulter allra mest medakademin medan runt hälften av trä- & pappers-, livs- & läkemedels- och teknikföretagen samverkar.Minst samarbetar företag inom turism och handel med forskare.

Hälften av företagsledarna inom turism och handel tycker att personer med forskarexamen är alltförspecialiserade för att passa in på deras företag. Tre av tio turismföretagare menar också att det inte finnsnågon forskning inom deras område.

– I den växande tjänstesektorn finns nya behov och beteendemönster. Det innebär möjligheter förforskningen att etablera nya kontakter och projekt, säger Camilla Modéer, generalsekreterare VA.

Företagsledarens egen utbildningsnivå har stor betydelse för hur företagen använder sig av ny kunskap. Storleken spelar också roll. Större företag utnyttjar oftare forskningsrön och samverkar i störreutsträckning med akademiska forskare.

Branschorganisationer är en viktig informationskälla för företagen. En analys av ett urval branschtidningarvisar att en tredjedel av innehållet är FoU-relaterat. Nya produkter och prototyper skildras oftast medanmindre än en fjärdedel av FoU-innehållet har akademiskt ursprung. Artiklar om samarbetsprojekt mellanföretag och akademi är mycket sällsynta.

Kommunikationsproblem, okunskap om ”den andra parten”, kulturskillnader, avsaknad av traditioner ochbrist på egna initiativ är viktiga förklaringar till att utbytet mellan akademi och näringsliv är otillräckligt.

– Fler mötesplatser och ökad personrörlighet behövs för att underlätta förståelse, kunskapsförmedlingoch samverkan, säger Karin Hermansson, utvecklingschef och ansvarig för studien vid VA.

Mer information

Ta del av undersökningen på www.v-a.se eller kontakta: Karin Hermansson, utvecklingschef Vetenskap & Allmänhet 08-611 30 47, 070-867 66 77 Camilla Modéer, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet 08-791 29 68, 070-568 80 94

Vetenskap & Allmänhet vill främja dialog och öppenhet mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för attåstadkomma samtal i nya former på oväntade arenor om konkreta frågor som engagerar. Medlemmar är organisationer, myndigheter,företag och individer. Se även www.v-a.se

____________________________________________________________________________________________________Ideella Föreningen Vetenskap & Allmänhet VA Box 5073 102 42 Stockholm Tel 08 791 29 00 Fax 08 611 56 23Bankgiro 5507-7150 Plusgiro 4061185-7 E-post info[@]v-a.se www.v-a.se Organisationsnummer 802412-5281


Kommentering är avstängd.