Yttrande över betänkandet ”Forskningsfinansiering – kvalitet och relevans”.

Skapad:

2008-05-30

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Kunskap är grunden för samhällets utveckling, tillväxt och välfärd. Vetenskapen påverkar människors vardag och svenskarnas tilltro till forskningens möjligheter att lösa viktiga mänskliga problem är hög. Samtidigt växer oro och ifrågasättanden. Dialog mellan forskarna och samhället är nödvändig för en fortsatt stark och positiv kunskapsutveckling. Dessvärre uppfattas samverkan med omvärlden som mindre viktigt inom många universitet och högskolor.

VA-remissvar-20080530

Vetenskap & Allmänhet, VA, vill därför understryka vikten av att en framtida forskningsfinansieringsmodell, oavsett övergripande organisation, innefattar en tydlig satsning på omvärldsdialog och forskningskommunikation. VA har sedan 2002 undersökt gränssnittet mellan vetenskap och samhälle i Sverige och internationellt. Övergripande slutsatser från dessa studier är att:

  • Det finns ett stort gap mellan forskarvärlden och allmänheten.
  • Människor är intresserade av forskning och ny kunskap – när de ser nyttan med den och speciellt om de känner att frågorna berör dem i deras vardag.
  • Alla grupper som undersökts, forskare såväl som allmänhet, journalister, politiker och lärare, har behov av och är intresserade av mer dialog. Hindren är dock många och komplexa.

Därför behöver såväl formella strukturer som individuella attityder förändras, och dessa hänger samman. Den aktuella utredningens övergripande målsättning är att i högre grad än i dag koppla samman grundforskning och tillämpad forskning och knyta båda dessa till samhällsnytta inom olika områden. Mot bakgrund av ovanstående välkomnar vi en sådan helhetssyn, liksom ett starkare samhällsperspektiv. Vi anser det däremot inte självklart att en organisationsförändring av det slag utredaren föreslår kommer att leda till dessa önskade effekter.

Det finns, oavsett myndighetsstruktur, behov av:

  1. en funktion med tydligt ansvar för omvärldsdialog och forskningskommunikation
  2. stärkt dialog mellan forskning och samhälle, med avseende inte bara på politiska beslutsfattare utan även andra centrala samhällsfunktioner och allmänheten.
  3. bättre möjligheter till innovation inom området forskningskommunikation

Ladda ner pdf här.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]