Vetenskap angår alla! Samverkan i svensk forskningsstrategi

Skapad:

2007-12-20

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Samverkan med omvärlden uppfattas tyvärr som mindre viktigt inom många universitet och högskolor. Kraftfulla åtgärder krävs för att förändra dessa attityder. Vetenskap & Allmänhet, VA, föreslår att den kommande Forsknings- och Innovationspropositionen innefattar sådana åtgärder.

samverkan_i_svensk_forskningsstrategiVA har under de senaste fem åren undersökt gränssnittet mellan vetenskap och samhälle i Sverige och internationellt. Övergripande slutsatser från dessa studier är att:

  • Det finns ett stort gap mellan forskarvärlden och allmänheten.
  • Människor är intresserade av forskning och ny kunskap – när de ser nyttan med den och speciellt om de känner att frågorna berör dem i deras vardag.
  • Alla grupper som undersökts, forskare såväl som allmänhet, journalister, politiker och lärare, är intresserade av mer kontakt. Hindren är dock många och komplexa.

Därför behöver såväl formella strukturer som individuella attityder förändras, och dessa hänger samman. Fler möten mellan forskare och allmänhet, i synnerhet de unga, behöver äga rum där utgångspunkten är deltagarnas snarare än forskarnas intressen. Nya metoder och individuellt anpassningsbara modeller för att diskutera kring och kommunicera om forskning behöver utvecklas. Vidare behövs nya sätt att intressera unga för högre utbildning – anpassade till den unga generationens värderingar och syn på livet. Lärarutbildningen är en viktig nyckel för att nå de unga. Att öka de nya lärarnas insikter i vetenskaplig metod och förståelse för forskningens roll i samhället är nödvändigt, liksom fler kontakter mellan skola och forskarvärld. Direkta möten mellan lärarstudenter och forskare/forskarstuderande är viktiga. Därför föreslår VA följande åtgärder:

1. Värdera och belöna samverkan! Samverkansuppgiften behöver stärkas och förtydligas i regelverk och skrivningar och beslut av statsmakterna. Insatser av lärosäten, forskargrupper och enskilda forskare bör påverka resurstilldelningen. Reformera också de akademiska meriteringssystemen så att kommunikation med omvärlden blir meriterande och den enskilda forskaren stimuleras till samverkansaktiviteter.

2. Inför tydliga indikatorer på samverkansarbetet! Dessa förändringar av systemen för resurstilldelning och meritvärdering kräver att samverkan kan mätas på ett tydligt sätt som accepteras av forskarvärlden.

Ladda ner pdf här.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]