Förtroendet för forskare sjunker

Pressmeddelande 060620

Andelen svenskar med mycket eller ganska högt förtroende för forskare minskar. På bara ett år har förtroendet sjunkit från 66 till 46 procent. Det visar en opinionsundersökningsom Vetenskap & Allmänhet, VA, låtit genomföra.

VA har i samarbete med 2005 års SOM-undersökning (Samhälle Opinion Massmedia) vidGöteborgs Universitet frågat 3 000 svenskar hur de ser på vetenskap.

– Förtroendet för universitet och forskning är fortfarande högt i Sverige, men är på väg ned. Och det är intressant att nedgången sammanfaller med en ökad medieuppmärksamhet kring skandaleroch fusk inom både svensk och internationell forskning, säger professorerna Sören Holmberg och Lennart Weibull, som leder SOM-undersökningen.

Orsaken till förtroendetappet är att osäkerheten, som visar sig i svar som ”ingen uppfattning” och”varken stort eller litet förtroende”, har ökat. Andelen med lågt förtroende för forskare ligger kvar kring blygsamma 3–4 procent.Även andra yrkesgrupper har tappat i förtroende men forskare är den yrkesgrupp som förlorat mest. Störst förtroende åtnjuter sjukvårdens personal (81 procent), poliser (56 procent) och lärare i grundskolan (53 procent).

Högutbildade har klart högre förtroende för forskare (61 procent med förtroende) än lågutbildade(39 procent). Högutbildades förtroende för forskare har samtidigt minskat mindre än genomsnittssvenskens.

Viljan att satsa på forskning har också sjunkit. Prioriteringarna av områden som svenskar vill att det spetsforskas om är klart påverkade av konkreta nyttobedömningar. Det gynnar framför alltmedicin men även teknik, medan kultur och upplevelsefokuserad forskning prioriteras lägre.

Olika grupper prioriterar lite olika. Kvinnor vill satsa mer på forskning kring miljö, allergier, svenska språket och pedagogik medan medan män mer än kvinnor vill prioritera energi, transportteknik och företagsekonomi. Yngre är generellt sett klart mer ovilliga än äldre att satsa på världsbästa forskning.

– Det är oroväckande att förtroendet, och därmed viljan att satsa på forskning, minskar. För attöka intresset och förståelsen behövs fler möten mellan forskare och allmänheten, säger Camilla Modéer, VAs generalsekreterare.

Förtroendet för svensk forskning varierar beroende på område. Forskning inom medicin har 78 procent förtroende för, teknik 70, naturvetenskap 63, samhällsvetenskap 44, utbildningsvetenskap36 och humaniora bara 34 procent. Förtroendet för samtliga områden har minskat ett par procentenheter sedan 2004 och nedgången är statistiskt säkerställd.

Mer information

Ta del av undersökningen på www.v-a.se eller kontakta:

Camilla Modéer, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet 08-791 29 68, 070-568 80 94

Karin Hermansson, utvecklingschef 08-611 30 47, 070-867 66 77

Vetenskap & Allmänhet vill främja dialog, öppenhet och förståelse mellan allmänhet – särskilt unga – ochforskare. Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former på oväntade arenor om konkretafrågor som engagerar. Medlemmar är en rad organisationer, myndigheter, företag och individer. Se ävenwww.v-a.se


Kommentering är avstängd.