Allmänhet, lärare och forskare vill ha bättre dialog!

Skapad:

2004-11-09

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Sju av tio lärare menar att man kan vara en bra lärare utan att följa den pedagogiska forskningen. Ändå bedömer varannan lärare att skolans intresse för vetenskap har ökat och att kraven på lärarna att följa den vetenskapliga utvecklingen höjts.

Image

Vetenskap & Allmänhet har under år 2004 studerat allmänhetens, lärarnas och forskarnas syn på vetenskap och dialog om vetenskap. Sex studier ger bland annat följande resultat:

Svenskar har högt förtroende för forskning, men tilltron varierar beroende på område.
De högutbildade har större förtroende för forskning och forskare medan de unga är påtagligt mer skeptiska än genomsnittssvensken.
Varannan lärare bedömer att intresset för vetenskap i skolan och kraven på lärarna att följa den vetenskapliga utvecklingen har ökat.
Sex av tio lärare menar att man kan vara en bra lärare utan att följa kunskapsutvecklingen i det egna ämnesområdet och sju av tio anser att man kan vara bra lärare utan att följa den pedagogiska forskningen.
Lärare önskar ökade kontakter med forskare men understryker att huvudansvaret för att ny kunskap kommer till användning ligger hos skolledningen och lärarna själva.
En stor majoritet av forskarna tycker att kontakter med omvärlden är viktiga och stimulerande men betydande hinder för dialog finns i den akademiska världens struktur och kultur.

Läs pressmeddelandet

Läs en sammanfattning av de nya rapporterna (pdf)

Rapporterna:

Vetenskapen i Samhället
– resultat från SOM-undersökningen 2003
VA Rapport 2004:1 (pdf)

Lärares inställning till vetenskap och forskningsbaserad kunskap
– en översikt av några svenska forskningsrapporter
– några goda exempel på mötesplatser
VA Rapport 2004:2 (pdf)

Allmänhetens syn på Vetenskap 2004
VA Rapport 2004:3 (pdf)

Lärares syn på Vetenskap
– intervjuundersökning 2004
VA Rapport 2004:4 (pdf)

Forskares syn på samtal med Allmänheten
– en fokusgruppsstudie
Slutrapport
VA Rapport 2004:5 (pdf)

Vad tycker folk i andra länder 2004?
– analys 2004 av några utländska opinionsundersökningar
VA Rapport 2004:6 (pdf)

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]